คนอะไร? คนเก่ง

ฝึกงาน

ฝึกงานที่ บริษัท ซีเนท ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หมู้บ้าน The Park ตรงแยกวังหิน (มาจากแยกเสนา เลี้ยงขวา)

หน้านี้เอาไว้รวม page ที่เกี่ยวกับการฝึกงาน ของทุกวัน ตั้งแต่ ๒๓ มีนาคม-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒

————————————————————————————————————————-

๒๓ มี.ค. ๕๒ #๑

๒๔ มี.ค. ๕๒ #๒

๒๕ มี.ค. ๕๒ #๓

๒๖ มี.ค. ๕๒ #๔

๒๗ มี.ค. ๕๒ #๕

๒๘ มี.ค. ๕๒ #เสาร์

๒๙ มี.ค. ๕๒ #อาทิตย์

๓๐ มี.ค. ๕๒ #๖

๓๑ มี.ค. ๕๒ #๗ First Blog

๑ เม.ย. ๕๒ #๘

๒ เม.ย. ๕๒ #๙

๓ เม.ย. ๕๒ #๑๐

๔ เม.ย. ๕๒ #เสาร์

๕ เม.ย. ๕๒ #อาทิตย์

๖ เม.ย. ๕๒ #วันจักรี

๗ เม.ย. ๕๒ #๑๑

๘ เม.ย. ๕๒ #๑๒

๙ เม.ย. ๕๒ #๑๓

๑๐ เม.ย. ๕๒ #๑๔

๑๑ เม.ย. ๕๒ #เสาร์

๑๒ เม.ย. ๕๒ #อาทิตย์

๑๓ เม.ย. ๕๒ #สงกรานต์

๑๔ เม.ย. ๕๒ #สงกรานต์

๑๕ เม.ย. ๕๒ #สงกรานต์

๑๖ เม.ย. ๕๒ #หยุดราชการ(เพิ่มเติม)

๑๗ เม.ย. ๕๒ #หยุดราชการ(เพิ่มเติม)

๑๘ เม.ย. ๕๒ #เสาร์

๑๙ เม.ย. ๕๒ #อาทิตย์

๒๐ เม.ย. ๕๒ #๑๕

๒๑ เม.ย. ๕๒ #๑๖

๒๒ เม.ย. ๕๒ #๑๗

๒๓ เม.ย. ๕๒ #๑๘

๒๔ เม.ย. ๕๒ #ลากิจ

๒๕ เม.ย. ๕๒ #เสาร์

๒๖ เม.ย. ๕๒ #อาทิตย์

๒๗ เม.ย. ๕๒ #๑๙

๒๘ เม.ย. ๕๒ #๒๐

๒๙ เม.ย. ๕๒ #๒๑

๓๐ เม.ย. ๕๒ #๒๒

——————————————————————

๑ พ.ค. ๕๒ #วันแรงงาน

๒ พ.ค. ๕๒ #เสาร์

๓ พ.ค. ๕๒ #อาทิตย์

๔ พ.ค. ๕๒ #๒๓

๕ พ.ค. ๕๒ #๒๔

๖ พ.ค. ๕๒ #๒๕

๗ พ.ค. ๕๒ #๒๖

๘ พ.ค. ๕๒ #วันวิสาขบูชา

๙ พ.ค. ๕๒ #เสาร์

๑๐ พ.ค. ๕๒ #อาทิตย์

๑๑ พ.ค. ๕๒

๑๒ พ.ค. ๕๒

๑๓ พ.ค. ๕๒

๑๔ พ.ค. ๕๒

๑๕ พ.ค. ๕๒

๑๖ พ.ค. ๕๒

๑๗ พ.ค. ๕๒

๑๘ พ.ค. ๕๒

๑๙ พ.ค. ๕๒

๒๐ พ.ค. ๕๒

๒๑ พ.ค. ๕๒

๒๒ พ.ค. ๕๒

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s